Värna om naturen - konvertera till värmesystem med förnyelsebara biobränslen.

Bioenergi allmänt

Visste du att mer än 25% av Sveriges totala energianvändning kommer från förnybara biobränslen? Den största delen är biprodukter från skogsbruket och skogsindustrin såsom returlutar vid massaindustrin, grot (grenar och toppar) från avverkningar, och sådant som inte duger till timmer och massaved. Vid sågverken kan också allt spill användas som biobränsle t.ex. spån och bark. Spånet pressas till pellets eller briketter.

Vad är bioenergi?
Bioenergi är energi utvunnen ur biobränslen, vilket definieras enligt Svensk Standard som "bränsle där biomassa eller torv är utgångsmaterial.  Bränslet kan ha genomgått kemisk process eller omvandling och ha passerat annan användning ". Biomassa är enligt samma standard "material med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa grad omvandlats kemiskt".

Biobränslen kan indelas i olika undergrupper. Vanligast är indelning utifrån ursprung:

Trädbränslen är trädråvara från skogen som inte genomgått någon kemisk process. Här ingår avverkningsrester - grenar och toppar - som blir över vid avverkning av timmer och massaved. Vid sågverk och i pappers- och massaindustrin blir spån och bark restprodukter som också kan användas som bränsle, oförädlat eller förädlat till pellets och briketter. Även returträ räknas till trädbränslen.

Avlutar är en annan stor biprodukt inom massaindustrin. De bildas när träflis kokas till pappersmassa. Avlutar innehåller organiska föreningar som kan förbrännas med energiutvinning och kemikalier som återvinns. Med nya tekniker för förgasning av lutar kan även drivmedel framställas i denna process.

Agrara bränslen, eller åkerbränslen, kommer från jordbruket. Energiskog (Salix), energigräs, energihampa, halm och spannmål för uppvärmning eller framställning av etanol är några exempel. Raps eller andra vegetabiliska oljor för framställning av biodiesel, eller för eldning, samt vall och andra växter för biogas är andra exempel.

Biobränslen från avfall härrör från organiskt avfall. Eldning av avfall ger värme och el. Rötgas från reningsverk och deponigas kan också räknas hit.

Torvbränsle framställs av torv, ett biologiskt material som ofullständigt nedbrutet finns lagrat i mossar och på dikade torvmarker. Torven räknas i Sverige som långsamt förnybart.

Biobränslen kan också indelas utifrån tillstånd som:
- fasta
- flytande
- gasformiga

...eller utifrån användningsområde som biobränslen för:
- uppvärmning
- elproduktion
- transporter

Hämtat från http://www.svebio.se Svenska Bioenergiföreningen.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!