SWEBO Bioenergy - det miljömedvetna företaget.

Vår miljöpolicy

SWEBO Bioenergy AB är ett miljömedvetet företag där varje medarbetare tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

SWEBO Bioenergy AB ska arbeta för miljöhänsyn och ett integrerat synsätt avseende säkerhet-hälsa- miljö. Detta ska ske genom ett ständigt förbättrat miljöarbete och utbildning av vår personal.

SWEBO Bioenergy AB ska följa tillämplig lagstiftning och andra krav samt i det dagliga arbetet vara ett föredöme genom att minska direkt miljöbelastning vid t.ex. utbildning, anskaffning och resor samt minska negativ miljöpåverkan indirekt genom t.ex. utbildning.

Vi skall sträva efter att...
- engagera alla anställda i arbetet med att uppnå mätbara mål. 
- ständigt förebygga och förbättra samtliga processer, för att bättre tillgodose kundens förväntningar. 
- bedriva miljöarbetet som en integrerad del av företagets långsiktiga strategi genom att på ledningsnivå fastställa regler och rutiner för hur miljöarbetet skall organiseras och bedrivas. 
- efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar. 
- genom ständiga förbättringar minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens samtliga processer på ett för företaget ekonomiskt sätt.
- ställa krav på och prioritera leverantörer och entreprenörer som verkar för att råvaror, produkter, transporter och tjänster tillverkas och levereras på ett miljövänligt sätt. 
- beakta miljöpåverkan vid ny- eller ombyggnad och andra förändringar i verksamheten.
- samråda, informera, utbilda och engagera våra medarbetare, samt informera om företagets och medarbetarnas individuella skyldigheter. 
- öppet kommunicera vårt miljöarbete och annan miljöpåverkan med personal, allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.
- så långt det är möjligt väga in hänsyn till miljön i alla beslut
- ständigt eftersträva ett förbättrat resultat vad gäller resursanvändning samt utsläpp till omgivande luft, vatten och mark.

Nyheter

Forskning & Utveckling

SWEBO Bioenergy startade produktionen av biobränslepannor (flis) redan i slutet av 70-talet. Sedan dess har det hänt mycket både på energimarknaden och på produktsidan. Läs mer

Miljövänlig energi

Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Fossila bränslens användning skall ersättas med förnyelsebara alternativ. Bland dessa återfinns SWEBO Bioenergys lösningar. Läs mer

KVALITETSMÄRKT

Vi på Swebo har som ett
krav att alltid erbjuda våra kunder väldigt hög kvalité. Med åren blir man vis och av erfarenhet blir man klok. Vi har verkat i denna bransch i över 35 år och byggt upp en kunskap och en produktbas att lita på!